Jubileusz 135 - lecia LBS w Obornikach -RELACJA-


Jubileusz

 135 - lecia Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

Obchody 135-lecia Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Objezierzu. Ksiądz Proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie nawiązujące do tradycji Banku Spółdzielczego w Obornikach, podkreślił też rolę jaką odegrała w Wielkopolsce spółdzielczość w trudnych dla narodu czasach. Wspomniał też założyciela Banków Spółdzielczych - Księdza Piotra Wawrzyniaka, który  na naszych ziemiach współtworzył Bank Ludowy na nowoczesnych na owe czasy zasadach.  Podkreślił ponadczasową rolę Ludowego Banku Spółdzielczego dla Ziemi Obornickiej i jej mieszkańców.

Następnie w pięknych salach w Pałacu w Objezierzu odbyła się cześć oficjalna, w której wzięli udział zaproszeni goście, delegaci, działacze samorządowi, przedsiębiorcy prywatni, przedstawiciele firm i urzędów współpracujących z Bankiem, pracownicy Banku.

 

Gości przybyłych na uroczystość jubileuszową w imieniu Rady i Zarządu Banku powitał Przewodniczący Rady Nadzorczej  Pan Andrzej Janka oraz Prezes Zarządu Pani Krystyna Twarogal
Na uroczystość przybyli:

    oraz zaprzyjaźnieni z naszym Bankiem Prezesi banków spółdzielczych

Referat okolicznościowy wygłosiła Prezes Zarządu Pani Krystyna Twarogal.

W swoim wystąpieniu odwołała się do historii Banku powołanego  do życia w 1873 roku,  pod nazwą „Bank Ludowy dla Obornik i okolicy, spółka zapisana”. Nakreśliła genezę powstania banków spółdzielczych w specyficznych warunkach społeczno - gospodarczych II połowy XIX w . Nawiązała do wydarzeń dziejowych wpływających na losy naszego kraju i środowiska, oraz podkreśliła w jakim stopniu Ludowy Bank Spółdzielczy uczestniczył w tych wydarzeniach.

Bank nasz powołany do życia przed 135-laty był i jest stałym elementem składowym codziennej rzeczywistości naszego miasta, wtopionym w jego architekturę, budowany działaniami ludzi świadomych realizowanego celu. Podkreśliła zasługi  przy powoływaniu do życia Banku głównej postaci i organizatora, którym był ks. Piotr Wawrzyniak a także ks. Augustyn Szamarzewski, obydwaj działający w Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Celem powołania i działania Banku było niesienie pomocy materialnej miejscowej polskiej ludności poprzez gromadzenie ich oszczędności, udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach oraz prowadzenie działalności patriotycznej i oświatowej, zmierzającej do jednoczenia się w walce przeciwko polityce germanizacyjnej zaborcy pruskiego.

Dziś możemy się cieszyć, że Bank nasz przetrwał i zapisał się na kartach historii naszego miasta. Nasza historia to nie tylko tradycje spółdzielcze, ale również losy wielu ludzi, a także wielu instytucji, które przez cały okres istnienia Banku przyczyniały się do jego rozwoju oraz wypracowania obecnego kształtu.Wyróżniła także działaczy samorządowych Banku, którzy w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku aktywnie i bezinteresownie pracowali przez długie lata, nie szczędząc osobistego czasu. przypominając m.in. sylwetkę długoletniego działacza Rady Nadzorczej ś.p. Zygmunta Kulmińskiego i ś.p. Prezesa Zarządu Banku Tadeusza Golbę.

Pani Prezes podkreśliła, że Bank nasz to nie tylko budynek i jego 6 placówek w Obornikach na terenie gminy Oborniki i Ryczywół, ale przede wszystkim ludzie, którzy wypełniają jego wnętrze i realizują cele, dla których Bank został powołany przed wielu laty. To również, a może przede wszystkim klienci Banku, bez których żaden Bank nie mógłby istnieć oraz działacze samorządowi. Podkreśliła, że od ostatniego jubileuszu 130-lecia Banku obchodzonego w 2003 r. w Banku nastąpił dynamiczny rozwój we wszystkich sferach działania Podwoiła się suma bilansowa, nastąpił trzykrotny przyrost obliga kredytowego, środki klientów zwiększyły się dwukrotnie, nastąpił dynamiczny wzrost  funduszy własnych.

Na zakończenie podziękowała za współpracę

 Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali gratulacje z okazji Jubileuszu oraz życzenia dalszych sukcesów.

Z okazji Jubileuszu Ludowy Bank Spółdzielczy w  Obornikach  otrzymał odznaczenia:

 

Również pracownicy i działacze samorządowi naszego Banku otrzymali odznaczenia z okazji Jubileuszu.

Odznaczenia Spółdzielczej Grupy Bankowej wręczał Prezes Zarządu GBW SA. w Poznaniu Pan Paweł Pawłowski : .Złotą odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej  otrzymali: 

Członkowie Rady Nadzorczej :

Oraz pracownicy Banku

Srebrną odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej  otrzymali: 

Platynową odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej otrzymała Prezes Zarządu Pani  Krystyna Twarogal Odznaczenia nadane przez Kapitułę Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie wręczał Wiceprezes Zarządu KZBS Pan Władysław Święs . 

Odznakę - Złoty Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka otrzymali:  członkowie Rady Nadzorczej :

 oraz pracownicy Banku

Przewodniczący Rady odczytał życzenia i gratulacje nadesłane do naszego Banku, z okazji Jubileuszu przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, oraz Prezesów Banków Spółdzielczych, którzy nie mogli być obecni na Jubileuszu.

W kolejnym punkcie programu uroczystości miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu związanego z  zakończeniem Promocji Lokaty Jubileuszowej 

Z okazji Jubileuszu Zarząd Banku przygotował okolicznościową lokatę, dzięki której każdy z jej posiadaczy, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie mógł wziąć udział w losowaniu nagrody głównej w postaci  samochodu „Renault Thalia” oraz 10 nagród pieniężnych po 1.000 zł każda.

Główną nagrodę wygrała Pani Zofia Pietz z Obornik. Samochód był eksponowany w trakcie uroczystości jubileuszowej przed Pałacem Objezierskim. Kluczyki do nowego samochodu laureatce wręczyła Pani  Prezes Banku Krystyna Twarogal.

 

 

Całość uroczystości oficjalnej, sprawnie poprowadził znany poznański artysta kabaretowy Pan Marcin Samolczyk.

 Część artystyczną uroczystości uświetnił recital fortepianowy znanego pianisty Pana Macieja Markiewicza,  występ Chóru Cantilena, którym dyrygował Pan Witold Zieliński, oraz koncert Obornickiej Orkiestry Dętej pod batutą  Pana Krzysztofa Warguły.

 

 

Następnie odbyła się część mniej oficjalna, którą rozpoczęto symboliczną lampką szampana.