Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach

Menu

Nagłówek

Nawigacja

Ogłoszenie o przetargu

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  1. nieruchomości położonej w Popówku, stanowiącej własność Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach - tj. działki nr 230/19 o powierzchni 1282 m2, położonej w Popówku, Popówko 5, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00030010/5,
  2. nieruchomości położonej w Rożnowie, stanowiącej własność Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach - tj. działki nr 141/7 o powierzchni 400 m2, położonej w Rożnowie, Rożnowo ul. Dworcowa 17a, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00030009/5.

Cena wywoławcza każdej z ww. nieruchomości wynosi: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Nieruchomość nie posiada obciążeń w Dziale IV księgi wieczystej.

Przetarg odbędzie się dnia 18.11.2020 r. o godz.:

  • 900 dla nieruchomości położonej w Popówku i będzie przeprowadzona na terenie licytowanej nieruchomości
  • 1200 dla nieruchomości położonej w Rożnowie i będzie przeprowadzona na terenie licytowanej nieruchomości.

Wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić  w gotówce do dnia 17.11.2020 r. w kasie Banku lub przelewem na konto w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach  nr 63 9055 0003 7102 0100 0250 0002 do dnia 17.11.2020 r.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Banku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego Banku. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowy Regulamin przetargu oraz wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach w Centrali Banku przy ul. Powstańców Wlkp. 5, 64-600 Oborniki oraz pod numerem telefonu 61 29-75-111.

Ww. ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach, na stronie internetowej Banku oraz mediach społecznościowych i w lokalnej prasie.

Kursy walut

Dane z dnia: 2020-11-24
1 CHF4.1307[kurs w dół]-0.0049
1 EUR4.4680[kurs w górę]+0.0001
1 GBP5.0273[kurs w górę]+0.0257
1 USD3.7616[kurs w dół]-0.0061

Banery

  • Logo

Ludowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach,
przy ulicy Powstańców Wlkp. 5,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000081556,
Regon nr 000505757,
NIP 787-00-00-068.
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Licencja: CC BY 3.0

projekt i wykonanie: extranet